zhomei
搜索
搜索

额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆

  • 产品描述
  • 结构参数

1、产品执行标准

GB/T 12706.1-2008。

2、产品应用范围

适用于室内、隧道、电缆沟、桥架、管道及直埋等环境下电力设备的电源传输。单芯电缆不允许敷设于磁性管道中。

3、产品使用特性

3.1.额定电压:0.6/1kV。

3.2.导体的最高允许工作温度为70℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为150℃。

3.3.电缆安装时最小弯曲半径:

单芯无铠装电缆:20D,单芯铠装电缆:15D;

三芯无铠装电缆:15D,三芯铠装电缆:12D。

3.4.电缆安装环境温度:≥0℃;电缆使用环境温度:-15℃~70℃。

3.5.电缆工频耐压:3.5Uo,不击穿。

4、电缆主要技术指标

4.1.导体结构:裸铜,符合GB/T 3956第1种实心导体或第2种绞合导体。

4.2.绝缘材料:交联聚乙烯、聚氯乙烯,符合GB/T 12706.1的相关要求。

4.3.线芯标识:符合GB/T 6995.5的相关要求。

4.4.内衬层:PE包带。

4.5.铠装材料:钢带、钢丝,符合GB/T 12706.1的相关要求。

4.6.护套:聚氯乙烯、聚乙烯、低烟无卤聚烯烃,符合GB/T 12706.1的相关要求。

型号 电压 规格 参考外径 参考重量
VV 0.6/1kV 3×1.5 10.9  154
VV 0.6/1kV 3×2.5 11.7  191
VV 0.6/1kV 3×4 13.5  271
VV 0.6/1kV 3×6 14.6  347
VV 0.6/1kV 3×10 17.1  502
VV 0.6/1kV 3×16 19.5  710
VV 0.6/1kV 3×25 23.0  1051
VV 0.6/1kV 3×35 25.5  1374
VV 0.6/1kV 3×50 28.5  1820
VV 0.6/1kV 3×70 32.2  2511
VV 0.6/1kV 3×95 36.9  3399
VV 0.6/1kV 3×120 39.7  4155
VV 0.6/1kV 3×150 44.2  5120
VV 0.6/1kV 3×185 48.9  6356
VV 0.6/1kV 3×240 55.3  8244
VV 0.6/1kV 3×300 61.5  10298
VV 0.6/1kV 3×400 68.2  13036
VV 0.6/1kV 4×1.5 11.7  185
VV 0.6/1kV 4×2.5 12.6  233
VV 0.6/1kV 4×4 14.7  334
VV 0.6/1kV 4×6 15.9  432
VV 0.6/1kV 4×10 18.7  632
VV 0.6/1kV 4×16 21.4  901
VV 0.6/1kV 4×25 25.2  1343
VV 0.6/1kV 4×35 28.1  1765
VV 0.6/1kV 4×50 31.6  2358
VV 0.6/1kV 4×70 35.5  3244
VV 0.6/1kV 4×95 41.0  4422
VV 0.6/1kV 4×120 44.1  5414
VV 0.6/1kV 4×150 49.3  6692
VV 0.6/1kV 4×185 54.5  8308
VV 0.6/1kV 4×240 61.7  10775
VV 0.6/1kV 4×300 68.6  13459
VV 0.6/1kV 4×400 76.0  17046
VV 0.6/1kV 5×1.5 12.6  219
VV 0.6/1kV 5×2.5 13.6  278
VV 0.6/1kV 5×4 16.0  403
VV 0.6/1kV 5×6 17.3  523
VV 0.6/1kV 5×10 20.5  770
VV 0.6/1kV 5×16 23.4  1103
VV 0.6/1kV 5×25 27.8  1653
VV 0.6/1kV 5×35 31.2  2190
VV 0.6/1kV 5×50 35.0  2926
VV 0.6/1kV 5×70 39.3  4029
VV 0.6/1kV 5×95 45.6  5515
VV 0.6/1kV 5×120 49.1  6750
VV 0.6/1kV 5×150 54.9  8341
VV 0.6/1kV 5×185 60.7  10351
VV 0.6/1kV 5×240 68.6  13424
VV 0.6/1kV 5×300 76.3  16765
VV 0.6/1kV 5×400 84.8  21271
VV 0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 12.4  221
VV 0.6/1kV 3×4+1×2.5 14.2  309
VV 0.6/1kV 3×6+1×4 15.6  407
VV 0.6/1kV 3×10+1×6 18.0  580
VV 0.6/1kV 3×16+1×10 20.7  832
VV 0.6/1kV 3×25+1×16 24.3  1231
VV 0.6/1kV 3×35+1×16 26.5  1545
VV 0.6/1kV 3×50+1×25 30.2  2105
VV 0.6/1kV 3×70+1×35 33.8  2876
VV 0.6/1kV 3×95+1×50 38.7  3901
VV 0.6/1kV 3×120+1×70 42.0  4869
VV 0.6/1kV 3×150+1×70 45.8  5801
VV 0.6/1kV 3×185+1×95 51.2  7317
VV 0.6/1kV 3×240+1×120 57.4  9405
VV 0.6/1kV 3×300+1×150 63.9  11731
VV 0.6/1kV 3×400+1×185 70.7  14809
VV 0.6/1kV 4×2.5+1×1.5 13.4  266
VV 0.6/1kV 4×4+1×2.5 15.5  377
VV 0.6/1kV 4×6+1×4 17.1  500
VV 0.6/1kV 4×10+1×6 19.9  722
VV 0.6/1kV 4×16+1×10 22.9  1038
VV 0.6/1kV 4×25+1×16 27.0  1545
VV 0.6/1kV 4×35+1×16 29.6  1960
VV 0.6/1kV 4×50+1×25 33.4  2662
VV 0.6/1kV 4×70+1×35 37.7  3650
VV 0.6/1kV 4×95+1×50 43.6  4988
VV 0.6/1kV 4×120+1×70 47.4  6221
VV 0.6/1kV 4×150+1×70 52.0  7470
VV 0.6/1kV 4×185+1×95 57.9  9379
VV 0.6/1kV 4×240+1×120 65.1  12085
VV 0.6/1kV 4×300+1×150 72.4  15071
VV 0.6/1kV 4×400+1×185 80.2  19047
VV 0.6/1kV 3×2.5+2×1.5 13.2  254
VV 0.6/1kV 3×4+2×2.5 15.1  354
VV 0.6/1kV 3×6+2×4 16.8  475
VV 0.6/1kV 3×10+2×6 19.4  675
VV 0.6/1kV 3×16+2×10 22.4  974
VV 0.6/1kV 3×25+2×16 26.2  1436
VV 0.6/1kV 3×35+2×16 28.4  1756
VV 0.6/1kV 3×50+2×25 32.2  2412
VV 0.6/1kV 3×70+2×35 36.5  3301
VV 0.6/1kV 3×95+2×50 41.8  4481
VV 0.6/1kV 3×120+2×70 45.7  5684
VV 0.6/1kV 3×150+2×70 49.5  6637
VV 0.6/1kV 3×185+2×95 55.4  8439
VV 0.6/1kV 3×240+2×120 61.9  10791
VV 0.6/1kV 3×300+2×150 69.0  13448
VV 0.6/1kV 3×400+2×185 76.4  16944
VV22 0.6/1kV 3×1.5 12.1  240
VV22 0.6/1kV 3×2.5 12.9  284
VV22 0.6/1kV 3×4 14.7  380
VV22 0.6/1kV 3×6 15.8  466
VV22 0.6/1kV 3×10 18.3  643
VV22 0.6/1kV 3×16 20.7  872
VV22 0.6/1kV 3×25 24.2  1243
VV22 0.6/1kV 3×35 26.7  1590
VV22 0.6/1kV 3×50 29.5  2058
VV22 0.6/1kV 3×70 33.0  2764
VV22 0.6/1kV 3×95 39.5  4124
VV22 0.6/1kV 3×120 42.3  4934
VV22 0.6/1kV 3×150 47.0  6007
VV22 0.6/1kV 3×185 51.9  7354
VV22 0.6/1kV 3×240 58.3  9371
VV22 0.6/1kV 3×300 64.5  11548
VV22 0.6/1kV 3×400 71.2  14452
VV22 0.6/1kV 4×1.5 12.9  278
VV22 0.6/1kV 4×2.5 13.8  334
VV22 0.6/1kV 4×4 15.9  454
VV22 0.6/1kV 4×6 17.1  562
VV22 0.6/1kV 4×10 19.9  787
VV22 0.6/1kV 4×16 22.6  1079
VV22 0.6/1kV 4×25 26.4  1556
VV22 0.6/1kV 4×35 29.5  2016
VV22 0.6/1kV 4×50 32.6  2624
VV22 0.6/1kV 4×70 37.7  3908
VV22 0.6/1kV 4×95 43.8  5246
VV22 0.6/1kV 4×120 46.9  6299
VV22 0.6/1kV 4×150 51.9  7656
VV22 0.6/1kV 4×185 57.5  9417
VV22 0.6/1kV 4×240 64.7  12029
VV22 0.6/1kV 4×300 71.4  14851
VV22 0.6/1kV 4×400 80.4  19422
VV22 0.6/1kV 5×1.5 13.8  320
VV22 0.6/1kV 5×2.5 14.8  388
VV22 0.6/1kV 5×4 17.2  533
VV22 0.6/1kV 5×6 18.5  666
VV22 0.6/1kV 5×10 21.7  941
VV22 0.6/1kV 5×16 24.6  1300
VV22 0.6/1kV 5×25 29.0  1888
VV22 0.6/1kV 5×35 32.6  2469
VV22 0.6/1kV 5×50 37.2  3581
VV22 0.6/1kV 5×70 41.9  4799
VV22 0.6/1kV 5×95 48.2  6407
VV22 0.6/1kV 5×120 52.1  7751
VV22 0.6/1kV 5×150 57.9  9458
VV22 0.6/1kV 5×185 63.7  11583
VV22 0.6/1kV 5×240 71.4  14817
VV22 0.6/1kV 5×300 79.3  18349
VV22 0.6/1kV 5×400 89.0  23873
VV22 0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 13.6  321
VV22 0.6/1kV 3×4+1×2.5 15.4  424
VV22 0.6/1kV 3×6+1×4 16.8  534
VV22 0.6/1kV 3×10+1×6 19.2  729
VV22 0.6/1kV 3×16+1×10 21.9  1005
VV22 0.6/1kV 3×25+1×16 25.5  1436
VV22 0.6/1kV 3×35+1×16 27.7  1768
VV22 0.6/1kV 3×50+1×25 31.0  2344
VV22 0.6/1kV 3×70+1×35 35.8  3491
VV22 0.6/1kV 3×95+1×50 41.3  4659
VV22 0.6/1kV 3×120+1×70 44.6  5692
VV22 0.6/1kV 3×150+1×70 48.4  6697
VV22 0.6/1kV 3×185+1×95 54.2  8360
VV22 0.6/1kV 3×240+1×120 60.4  10572
VV22 0.6/1kV 3×300+1×150 66.7  13028
VV22 0.6/1kV 3×400+1×185 73.5  16242
VV22 0.6/1kV 4×2.5+1×1.5 14.6  374
VV22 0.6/1kV 4×4+1×2.5 16.7  504
VV22 0.6/1kV 4×6+1×4 18.3  641
VV22 0.6/1kV 4×10+1×6 21.1  887
VV22 0.6/1kV 4×16+1×10 24.1  1230
VV22 0.6/1kV 4×25+1×16 28.2  1773
VV22 0.6/1kV 4×35+1×16 31.0  2225
VV22 0.6/1kV 4×50+1×25 35.8  3292
VV22 0.6/1kV 4×70+1×35 40.3  4391
VV22 0.6/1kV 4×95+1×50 46.2  5843
VV22 0.6/1kV 4×120+1×70 50.4  7187
VV22 0.6/1kV 4×150+1×70 55.0  8530
VV22 0.6/1kV 4×185+1×95 60.9  10557
VV22 0.6/1kV 4×240+1×120 67.9  13407
VV22 0.6/1kV 4×300+1×150 75.2  16540
VV22 0.6/1kV 4×400+1×185 84.6  21552
VV22 0.6/1kV 3×2.5+2×1.5 14.4  360
VV22 0.6/1kV 3×4+2×2.5 16.3  477
VV22 0.6/1kV 3×6+2×4 18.0  613
VV22 0.6/1kV 3×10+2×6 20.6  836
VV22 0.6/1kV 3×16+2×10 23.6  1161
VV22 0.6/1kV 3×25+2×16 27.4  1657
VV22 0.6/1kV 3×35+2×16 29.8  2009
VV22 0.6/1kV 3×50+2×25 33.6  2700
VV22 0.6/1kV 3×70+2×35 38.7  3985
VV22 0.6/1kV 3×95+2×50 44.6  5321
VV22 0.6/1kV 3×120+2×70 48.3  6578
VV22 0.6/1kV 3×150+2×70 52.5  7647
VV22 0.6/1kV 3×185+2×95 58.4  9567
VV22 0.6/1kV 3×240+2×120 64.9  12049
VV22 0.6/1kV 3×300+2×150 71.8  14849
VV22 0.6/1kV 3×400+2×185 79.4  18530
VV32 0.6/1kV 3×1.5 15.2  391
VV32 0.6/1kV 3×2.5 16.0  445
VV32 0.6/1kV 3×4 18.7  689
VV32 0.6/1kV 3×6 19.8  800
VV32 0.6/1kV 3×10 23.0  1164
VV32 0.6/1kV 3×16 25.4  1465
VV32 0.6/1kV 3×25 28.9  1921
VV32 0.6/1kV 3×35 31.6  2339
VV32 0.6/1kV 3×50 35.6  3170
VV32 0.6/1kV 3×70 39.4  4023
VV32 0.6/1kV 3×95 45.6  5586
VV32 0.6/1kV 3×120 48.3  6483
VV32 0.6/1kV 3×150 53.4  7781
VV32 0.6/1kV 3×185 57.9  9233
VV32 0.6/1kV 3×240 64.7  11541
VV32 0.6/1kV 3×300 70.9  13970
VV32 0.6/1kV 3×400 79.4  18113
VV32 0.6/1kV 4×1.5 16.5  554
VV32 0.6/1kV 4×2.5 17.4  626
VV32 0.6/1kV 4×4 19.5  788
VV32 0.6/1kV 4×6 20.7  922
VV32 0.6/1kV 4×10 24.2  1351
VV32 0.6/1kV 4×16 26.9  1714
VV32 0.6/1kV 4×25 30.9  2321
VV32 0.6/1kV 4×35 34.8  3103
VV32 0.6/1kV 4×50 38.5  3900
VV32 0.6/1kV 4×70 42.5  4986
VV32 0.6/1kV 4×95 49.2  6882
VV32 0.6/1kV 4×120 52.7  8097
VV32 0.6/1kV 4×150 57.7  9638
VV32 0.6/1kV 4×185 63.3  11586
VV32 0.6/1kV 4×240 70.3  14480
VV32 0.6/1kV 4×300 78.7  18517
VV32 0.6/1kV 4×400 86.6  22724
VV32 0.6/1kV 5×1.5 17.4  612
VV32 0.6/1kV 5×2.5 18.4  706
VV32 0.6/1kV 5×4 20.8  892
VV32 0.6/1kV 5×6 22.8  1186
VV32 0.6/1kV 5×10 26.0  1547
VV32 0.6/1kV 5×16 28.9  1993
VV32 0.6/1kV 5×25 34.3  2973
VV32 0.6/1kV 5×35 37.7  3676
VV32 0.6/1kV 5×50 41.9  4620
VV32 0.6/1kV 5×70 47.4  6375
VV32 0.6/1kV 5×95 54.1  8230
VV32 0.6/1kV 5×120 57.5  9694
VV32 0.6/1kV 5×150 63.7  11662
VV32 0.6/1kV 5×185 69.3  14007
VV32 0.6/1kV 5×240 78.7  18483
VV32 0.6/1kV 5×300 86.8  22472
VV32 0.6/1kV 5×400 95.4  27621
VV32 0.6/1kV 3×2.5+1×1.5 17.2  614
VV32 0.6/1kV 3×4+1×2.5 19.0  750
VV32 0.6/1kV 3×6+1×4 20.4  895
VV32 0.6/1kV 3×10+1×6 23.5  1279
VV32 0.6/1kV 3×16+1×10 26.2  1626
VV32 0.6/1kV 3×25+1×16 29.8  2157
VV32 0.6/1kV 3×35+1×16 32.2  2561
VV32 0.6/1kV 3×50+1×25 35.7  3466
VV32 0.6/1kV 3×70+1×35 39.6  4408
VV32 0.6/1kV 3×95+1×50 45.8  6115
VV32 0.6/1kV 3×120+1×70 49.0  7233
VV32 0.6/1kV 3×150+1×70 53.6  8491
VV32 0.6/1kV 3×185+1×95 58.4  10244
VV32 0.6/1kV 3×240+1×120 65.4  12783
VV32 0.6/1kV 3×300+1×150 72.8  16329
VV32 0.6/1kV 3×400+1×185 80.1  19945
VV32 0.6/1kV 4×2.5+1×1.5 18.2  683
VV32 0.6/1kV 4×4+1×2.5 20.3  855
VV32 0.6/1kV 4×6+1×4 22.6  1161
VV32 0.6/1kV 4×10+1×6 25.4  1479
VV32 0.6/1kV 4×16+1×10 28.4  1908
VV32 0.6/1kV 4×25+1×16 33.5  2810
VV32 0.6/1kV 4×35+1×16 36.3  3358
VV32 0.6/1kV 4×50+1×25 40.3  4276
VV32 0.6/1kV 4×70+1×35 45.8  5914
VV32 0.6/1kV 4×95+1×50 52.2  7643
VV32 0.6/1kV 4×120+1×70 55.8  9051
VV32 0.6/1kV 4×150+1×70 60.4  10582
VV32 0.6/1kV 4×185+1×95 66.7  12878
VV32 0.6/1kV 4×240+1×120 75.0  16922
VV32 0.6/1kV 4×300+1×150 82.8  20529
VV32 0.6/1kV 4×400+1×185 90.8  25086
VV32 0.6/1kV 3×2.5+2×1.5 18.0  670
VV32 0.6/1kV 3×4+2×2.5 19.9  819
VV32 0.6/1kV 3×6+2×4 22.3  1119
VV32 0.6/1kV 3×10+2×6 24.9  1414
VV32 0.6/1kV 3×16+2×10 27.9  1825
VV32 0.6/1kV 3×25+2×16 31.9  2452
VV32 0.6/1kV 3×35+2×16 34.9  3105
VV32 0.6/1kV 3×50+2×25 39.1  3989
VV32 0.6/1kV 3×70+2×35 43.6  5085
VV32 0.6/1kV 3×95+2×50 50.1  7000
VV32 0.6/1kV 3×120+2×70 54.1  8456
VV32 0.6/1kV 3×150+2×70 57.9  9604
VV32 0.6/1kV 3×185+2×95 64.2  11790
VV32 0.6/1kV 3×240+2×120 70.5  14531
VV32 0.6/1kV 3×300+2×150 79.1  18552
VV32 0.6/1kV 3×400+2×185 87.0  22744

 

中煤电缆

全国服务热线

中煤电缆

公司传真

0510—87219001
中煤电缆

企业邮箱

中煤电缆

公司地址

江苏省宜兴市官林镇工业C区

愿与国内外新老朋友真诚合作

共谋发展,同创辉煌!

 

Copyright ©2020 江苏中煤电缆有限公司  本网站支持IPV6   网站建设:中企动力 常州   备案号: 苏ICP备17026010号-1